Prezenty do zamówień

Regulamin sklepu Woodies

Pobierz regulamin sklepu Woodies (obowiązujący od 01.04.2022 ) w formacie PDF

Pobierz regulamin sklepu Woodies (obowiązujący do 31.03.2022) w formacie PDF

 
 
 

REGULAMIN SKLEPU WOODIES SAFE DREAMS

 

I.              INFORMACJE OGÓLNE 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego w domenie woodies.pl, w tym warunki techniczne świadczenia usług przez Sklep oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupów Towarów, dostaw, płatności oraz rozwiązania i odstąpienia od Umowy.

 

II.              DEFINICJE

Następujące terminy w Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1. Sprzedający – Michał Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MWG Michał Woźniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z głównym miejscem wykonywania działalności przy ul. Międzyborskiej 13, 60-162 Poznań, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5562447074.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania
 3. Sklep – internetowa platforma handlowa dostępna w domenie woodies.pl, umożliwiająca Klientom zawieranie Umów sprzedaży Towarów.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierający umowę w Sklepie bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, która jednak nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
 7. Usługi –  wszelkie  świadczenia  realizowane  przez  Sprzedającego  na  rzecz  Klientów

umożliwiające korzystanie ze Sklepu oraz realizację zawartej z Klientem Umowy.

 1. Towary – wszelkie przedmioty sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu, będące lub mogące być przedmiotem zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedającym
 2. Formularz – formularz, za pośrednictwem którego Klient podaje dane niezbędne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności liczbę i rodzaj Towaru oraz dane zawarte w
 4. Umowa/Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Klienta Towarów za zapłatą ceny na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

III.            WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz do urządzenia (np. komputer, laptop, tablet, smartphone), na którym zainstalowana została przeglądarka internetowa. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki

 

typu cookies oraz skrypty Java Script. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.

 1. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu przeglądarki internetowej). Pliki te są niezbędne do właściwego świadczenia Usług. Więcej informacji na temat plików cookies zawiera Polityka prywatności dostępna na stronie

IV.            OFERTA

 1. Towary są fabrycznie nowe. Do wytworzenia Towarów używane są naturalne surowce, które mają wpływ na ostateczny wygląd Towaru i mogą powodować niewielkie różnice w zakresie wywołanym właściwościami tych surowców (m.in. struktura, kolor). Różnice wynikające z opisanych powyżej właściwości Towaru nie stanowią podstawy jego reklamacji, co jednak nie ma wpływu na przysługujące Klientowi prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Wszystkie podane ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznego kosztu Zamówienia w zależności od wybranej metody dostawy, wielkości Zamówienia oraz aktualnych w dniu jego złożenia promocji związanych z kosztami dostawy.
 4. Klient składając Zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość Zamówienia, cenie Towaru wraz z podatkami, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości – o obowiązku ich uiszczenia.
 5. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje o Towarach stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 KC i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient dokonując Zamówienia, składa ofertę kupna określonego Towaru.
 6. Po złożeniu Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłane podsumowanie oraz potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sklep, które ma charakter wyłącznie informacyjny.
 7. Z chwilą otrzymania płatności za Zamówienie, Sprzedający potwierdza mailowo jego przyjęcie do realizacji oraz przesyła potwierdzenie warunków zawartej Umowy. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w Regulaminie, Sprzedający ma prawo odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji bądź odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczone przez niego płatności za Zamówienie zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w pkt XII Regulaminu.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenia warunków Umowy przesłanego na podany przez Klienta adres e-
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów dostępnych w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, co nie ma wpływu na wcześniej przyjęte do realizacji Zamówienia.
 10. Sklep prowadzi wysyłkę Towarów na terenie

 

V.             ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru, w tym wybiera żądane cechy wybranego Towaru (np. ilość, kolor, wielkość itp.), następnie wybiera polecenie „Dodaj do koszyka”.
 2. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient może dodać lub usunąć Towar z
 3. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie w Formularzu następujących danych osobowych Klienta: (a) imię i nazwisko lub nazwę, (b) adres pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby, (c) adres e-mail, (d) numer telefonu. Klient podaje również adres dostawy jeśli jest inny niż podany w Formularzu adres zamieszkania lub siedziby oraz na potrzeby rozliczeń adres do faktury oraz numer NIP.
 4. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych w Formularzu może uniemożliwić realizację Zamówienia.
 5. W przypadku wystąpienia niejasności co do podanych w Formularzu danych (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta uniemożliwiających dokonanie dostawy Towaru) Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W przypadku, gdy usunięcie niejasności okaże się niemożliwe Sprzedający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji albo do anulowania przyjętego Zamówienia, które stanowić będzie odstąpienie od umowy, o czym niezwłocznie powiadomi
 6. Po uzupełnieniu danych w Formularzu oraz podaniu adresu dostawy Klient dokonuje wyboru płatności zgodnie z działem VI Regulaminu.
 7. W celu realizacji Zamówienia niezbędna jest akceptacja
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi droga mailową potwierdzenia warunków Umowy. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedającego.
 9. W przypadku niedostępności Towaru zamówionego przez Klienta lub niemożności realizacji Zamówienia w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia lub braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej. W takiej sytuacji Strony mogą anulować Zamówienie co będzie równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takim przypadku, jeśli Klient dokonał już zapłaty za Towar, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w dziale XII Regulaminu.
 10. Ewentualne zmiany Zamówienia po jego złożeniu możliwe są wyłącznie w ramach indywidualnych ustaleń Stron.
 11. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków w należnej wysokości na rachunku bankowym Sprzedającego w wybranym systemie płatności i pomyślnej weryfikacji Zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, realizacja Zamówienia następuje po weryfikacji Zamówienia przez Sprzedającego.

 

VI.            SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za Zamówienie korzystając z następujących metod płatności: przelew bankowy, szybki przelew internetowy korzystając z PayPal, Przelewy24, Pay Po, BLIK, GooglePay, Apple Pay, a także gotówką za pobraniem, w przypadku dostawy Zamówienia za pośrednictwem firmy Klient może również zapłacić całość lub część ceny Zamówienia przy użyciu vouchera wydanego przez Sklep.
 2. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur w formie elektronicznej. Do każdego zakupionego w Sklepie Towaru wystawiana jest faktura VAT, która zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Formularzu i/lub dostarczona wraz Towarem.
 3. Voucher Woodies to to bon towarowy jednokrotnego użytku wydawany na okaziciela o nominale 250zł, 500zł lub 1.000zł, który można kupić w Sklepie (Voucher). Voucher ma wyłącznie wirtualną formę i jest przesyłany w ciągu 12 godzin od momentu dokonania zakupu na adres e-mail Klienta w formie pliku pdf zawierającego indywidualny kod.
 4. Voucher może być wykorzystany do zakupu Towarów, jednak nie do zakupu kolejnych Voucherów.
 5. W celu skorzystania z Vouchera, jako metodę płatności należy wybrać „przelew bankowy” a następnie sfinalizować Zamówienie. Po otrzymaniu potwierdzenia złożenia Zamówienia, należy przesłać na adres [email protected] wiadomość z numerem Zamówienia w tytule maila oraz numerem Vouchera w jego treści. Klient może skorzystać z Vouchera do momentu złożenia Zamówienia (naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę”).
 6. Jeżeli wartość Vouchera nie wystarczy do dokonania zakupu Towaru, różnicę można pokryć przy użyciu jednej z dostępnych w Sklepie metod płatności.
 7. Voucher można użyć tylko jeden W przypadku niewykorzystania całej wartości Vouchera, niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi. Voucherów nie można wymienić na gotówkę, nie są na nie także naliczane odsetki.
 8. Voucher jest ważny 1 (jeden) rok od daty zakupu. Po upływie okresu ważności Vouchera dokonanie zakupu przy jego użyciu nie będzie możliwe.

VII.          DOSTAWA

 1. Sprzedający realizuje dostawy za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty, w zależności od wybranej przez Klienta formy Dostawy.
 2. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny Towaru, o którego wysokości Sklep każdorazowo informuje Klienta przed złożeniem Zamówienia.
 3. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i

VIII.         CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji Zamówienia obejmuje czas przygotowania Towaru do wysyłki oraz czas

 

 1. Towar zostanie przygotowany do wysyłki w terminie wskazanym na stronie Sklepu oraz w potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku, gdy termin przygotowania Towarów okaże się dłuższy niż wskazany w potwierdzeniu, Sprzedawca skontaktuje się niezwłocznie z Klientem w celu ustalenia nowego terminu przygotowania Zamówienia lub, jeżeli Klient nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, Klient ma możliwość odstąpienia od W takim przypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.
 2. O dokładnym terminie przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz terminie dostawy wskazanym przez przewoźnika, Klient zostanie poinformowany drogą mailową zgodnie z ust. 7 Działu IV Regulaminu.

IX.            DOSTARCZENIE TOWARU

 1. Chwilą dostarczenia Towaru jest moment wydania przez przewoźnika Towaru Klientowi lub upoważnionej przez niego osobie.
 2. Dowodem wydania Towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta lub osobę upoważnioną przez Klienta.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Towaru, które miały miejsce w trakcie przewozu. Klient powinien zbadać przesyłkę po doręczeniu jej przez przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty i odmówić jej przyjęcia, jeśli Towar lub jego opakowanie jest uszkodzone, otwarte lub w inny sposób naruszone. Klient powinien spisać protokół uszkodzenia przesyłki. Powyższe są zaleceniami i nie stanowią podstawy do odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie z postanowieniami Działu X Regulaminu
 4. Z uwagi na treść 3 powyżej Klient, akceptując Regulamin, godzi się na to, że Sprzedającemu będą przysługiwać wobec przewoźnika wszystkie ewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą lub opóźnieniem w dostawie Towaru.

X.             REKLAMACJE

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia zdarzenia będącego podstawa reklamacji oraz jej
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu dokonuje osoba umocowana do dokonywania w jego imieniu czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 4. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

 1. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta wynikającej z rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w 5 powyżej, Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.) do Sprzedającego oraz z opisem reklamacji. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim stanowią wyłącznie zalecenie i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo w miarę możliwości wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia jego ceny, Sprzedający zwróci Klientowi cenę zakupu Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji Klienta lub do realizacji uprawnień wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedającego, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedającego.
 5. Klient ponosi koszty ponownej dostawy Towaru do Klienta w przypadku nieuzasadnionego skorzystania z rękojmi (negatywnego rozpatrzenia reklamacji wynikającej z rękojmi przez Sprzedającego).
 6. Rękojmia, o której mowa w ust. 4-9 powyżej zostaje wyłączona wobec Klienta niebędącego
 7. Uprawnienia z rękojmi nie dotyczą sytuacji, gdy wada spowodowana była niewłaściwym użytkowaniem Towaru lub jego wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami

XI.            ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. Klient będący Konsumentem oraz Klient na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone m.in. w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub obsł[email protected], lub w formie pisemnej na adres: ul. Międzyborska 13, 60-162 Poznań.
 2. W celu odstąpienia od Umowy można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego na stronie Sklepu.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, przy czym w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 3. Prawo do odstąpienia nie obejmuje, poza innymi wymienionymi w przepisach prawa przypadkami, umów których przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według indywidualnych specyfikacji Klienta lub służących jego indywidualnym potrzebom.
 4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwróci wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta numer rachunku Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: WOODIES, Krzyżanna 9, 88-321 Kwieciszewo.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

XII.           ZWROT PIENIĘDZY

 1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:
  1. odstąpienia przez Klienta od umowy (zwrotu Towaru),
  2. anulowania Zamówienia w całości lub w części, zgodnie z Działem V 9 Regulaminu,
  3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na
 2. Należność zostanie zwrócona przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został użyty przez Klienta do opłacenia Zamówienia, chyba że Strony uzgodnią inny sposób zwrotu. W przypadku płatności gotówką za pobraniem należność zostanie zwrócona na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 3. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 4. Jeżeli płatność za Zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego lub kartą płatniczą, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty płatniczej przy użyciu których Klient dokonał płatności.

 

 1. Jeżeli do zakupu Towaru wykorzystany został Voucher, Klient otrzyma nowy Voucher, oraz, jeżeli została użyta dodatkowo również inna metoda płatności, zwrot środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności. Nowy Voucher wysłany zostanie na adres e-mail wskazany przez
 2. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną zwrotu należności.

XIII.         DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klientów lub osób upoważnionych przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności obowiązującą w Sklepie.
 2. O celach, sposobach, zakresie i podstawach prawnych przetwarzanych danych osobowych w Sklepie oraz o wszelkich przysługujących Klientowi uprawnieniach Klient jest informowany przez Sprzedającego przed ich podaniem.

XIV.         PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA, POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w zakresie w jakim dotyczy to Konsumentów ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
 2. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Konsumentem oraz Klientem na prawach Konsumenta sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy według przepisów prawa W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będącym Konsumentem ani Klientem na prawach Konsumenta sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedającego.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XV.          KONTAKT

 1. Wszelka korespondencję ze Sprzedającym należy wysyłać na adres Sprzedającego, chyba że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże inny
 2. Klient może kontaktować się ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected].

XVI.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający maprawo do organizowania akcji promocyjnych i          wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie Sklepu. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień składanych przez  Klientów następuje

 

według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 1. Sprzedający może zmienić treść niniejszego Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem, że do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nie jesteś jeszcze gotowy by dokonać zakupu? Zostaw nam swój email a wyślemy Ci nasze aktualne zestawy wyprawkowe ze zniżką do 10%! Ten popup pojawi się tylko raz!