Cart

 • Brak produktów w koszyku.

Pobierz regulamin w formacie PDF

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU WOODIES

 

Woodies to sklep internetowy dostępny w domenie woodies.pl (zwany dalej: „Sklepem”), którego administratorem jest Michał Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MWG Michał Woźniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z miejscem wykonywania działalności przy ul. Międzyborskiej 13, 60-162 Poznań, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5562447074, REGON: 340282653 (dalej: „Woodies”).

 

1.

Klienci Sklepu mają możliwość korzystania z niego poprzez rejestrację i utworzenie konta, w którym gromadzone są informacje o Kliencie dotyczące jego zamówień w Sklepie (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Woodies dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Woodies jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą jego realizacji.

2.

W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Woodies, której przedmiotem są usługi świadczone przez Woodies na warunkach określonych w Regulaminie.

3.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

4.

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

5.

Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Sposoby i koszty dostawy”.

6.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Woodies dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia, jej zawarcie następuje z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie tj. kliknięcia przycisku „Kupuję i Płacę”. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktu w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

7.

W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w Sklepie, Woodies może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

8.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w momencie zawarcia umowy z Woodies. Możliwe są następujące formy płatności:

 1. przelewem – zapłata tradycyjnym przelewem bankowym. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Woodies, zamówienie jest przekazywane do realizacji;
 2. płatność online – szybki przelew elektroniczny obsługiwany przez Przelewy24 – serwis prowadzony przez PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, Regon 301345068 o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000 zł w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza (dalej: „PayPro S.A.”).
 3. kartą płatniczą – kartą kredytową (wypukłą), specjalną kartą do płatności przez telefon i Internet (e-kartę) lub inną kartą płatniczą, o ile bank – wystawca karty na to zezwolił. Autoryzacja kart płatniczych realizowana jest przez serwis Przelewy24, których operatorem jest PayPro S.A.

9.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Sposoby i koszty dostawy”. Ewentualne dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku dostępnym w Sklepie w zakładce „Sposoby i koszty dostawy”.

10.

Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Produkty, które w opisie produkty na stronie internetowej Sklepu zawierają informację „dostępne” wysyłane są do Klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Woodies.

11.

Produkty Woodies posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.

12.

Woodies odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e-mail na adres reklamacja@woodies.pl lub w formie pisemnej na adres Woodies podany w górnej części Regulaminu, na koszt Woodies.

14.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Woodies niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Woodies albo Woodies nie wymieniło produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.

15.

Woodies rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Woodies nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Woodies. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

16.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta, o którym mowa w punktach 1-2 Regulaminu.

17.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18.

Podane przez Klientów dane osobowe Woodies zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

19.

21.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

22.

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Woodies w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Stałym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do wskazanego powyżej sposobu rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem internetowym: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mogą skorzystać również z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając następujący adres [ ].
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem [ ].

ZAŁĄCZNIK NR 1             

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

1.

Woodies przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów Sklepu. Woodies z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych), w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Woodies sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.

2.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie jest Woodies.

3.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Woodies, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży produktów), a także w celach ich archiwizacji.

4.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest niezbędne w celach określonych w pkt.2.

5.

Klienci mogą przeglądać stronę internetową Sklepu oraz informacje zawarte w ramach Sklep bez uprzedniego utworzenia Konta oraz podawania danych osobowych.

6.

Dane podane przez Klienta w trakcie tworzenia Konta są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi Konta oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży produktów Woodies. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Woodies informacji o Woodies oraz oferowanych produktach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Woodies i za zgodą Klientów.

8.

W przypadku uzyskania przez Woodies wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Woodies może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9.

Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za produkty nabyte w Sklepie, są przekazywane spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerskiej 15, (60-327) Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 347935, o kapitale zakładowym w wysokości 4 500 000,00 zł, NIP: 7792369887, REGON: 301345068, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP24/2014. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24 oraz następuje:

 1. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayPro S.A. płatności za nabyte w Sklepie produkty,
  b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

10.

Woodies zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Woodies zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Woodies danych osobowych innemu niż Woodies administratorowi danych.

11.

Woodies zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Woodies zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt 16 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Woodies może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Woodies, lub też gdy Woodies uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12.

Woodies wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

13.

Woodies stosuje pliki cookies. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.

 

ZALĄCZNIK NR 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres: WOODIES, Krzyżanna 9, 88-321 Kwieciszewo

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

(formularz ten zależy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MWG Michał Woźniak

 1. Międzyborska 13, 60-162 Poznań

e-mail: biuro@woodies.pl

 

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………………., numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to…………………………………………., data odbioru ……………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Regulamin Sklepu Woodies obowiązujący do dnia 06.04.2018 można pobrać tutaj.